ژنراتورهای گازشهری

ژنراتور گازشهری و گاز مایع

ژنراتور ۲۲ کاوا گاز شهری

SMD-GE-13-S/C

این مدل ژنراتور از نوع گاز سوز با سوخت گاز طبیعی (گاز شهری) است و نسبت به توان تولیدی، مصرف گاز بسیار مناسبی دارد. این دستگاه بعنوان مولد برق اضطراری برای کاربرانی با متوسط مصرف برق ٨ تا ١٢ کیلووات ساعت گزینه مناسبی است.

اطلاعات بیشتر

ژنراتور ۳۲ کاوا گاز شهری

SMD-GE-23 S/C

این مدل ژنراتور از نوع گاز سوز با سوخت گاز طبیعی (گاز شهری) است و در مقیاس توان تولیدی، مصرف گاز نسبتا مناسبی دارد. نسبت توان به وزن این ژنراتور در مقایسه با دیزل ژنراتور با توان مشابه، حدود ٣٠ تا ۵٠ درصد بیشتر است. این دستگاه بعنوان مولد برق اضطراری برای کاربرانی با متوسط مصرف برق ١٢ تا ٢٢ کیلووات ساعت گزینه مناسبی است.

اطلاعات بیشتر
مبدل تبدیل گاز به برق (ژنراتور)
مبدل تبدیل گاز به برق (ژنراتور)

ژنراتور ۳۲ کاوا گاز شهری

SMD-GE-23 S/C

این مدل ژنراتور از نوع گاز سوز با سوخت گاز طبیعی (گاز شهری) است و در مقیاس توان تولیدی، مصرف گاز نسبتا مناسبی دارد. نسبت توان به وزن این ژنراتور در مقایسه با دیزل ژنراتور با توان مشابه، حدود ٣٠ تا ۵٠ درصد بیشتر است. این دستگاه بعنوان مولد برق اضطراری برای کاربرانی با متوسط مصرف برق ١٢ تا ٢٢ کیلووات ساعت گزینه مناسبی است.

اطلاعات بیشتر

ژنراتورهای گاز مایع (LPG)

ژنراتور گازشهری و گاز مایع

ژنراتور ۲۲ کاوا گاز مایع (LPG)

SMD-GE-15L/13L

این مدل ژنراتور از نوع گاز سوز با سوخت گاز مایع (LPG) است و در مقیاس توان الکتریکی تولیدی، مصرف گاز بسیار مناسبی دارد. در طراحی و ساخت این مولد کلیه نکات ایمنی در نظر گرفته شده است. با این حال هنگام راه اندازی و تحویل دستگاه، دفترچه راهنمای مشتری بهمراه آموزشهای لازم به اپراتور یا مسئول بهره برداری ارائه می شود.

اطلاعات بیشتر

ژنراتور ۳۲ کاوا گاز مایع (LPG)

SMD-GE-23L/25L

این مدل ژنراتور از نوع گاز سوز با سوخت گاز مایع (LPG) است و در مقیاس توان تولیدی، مصرف گاز نسبتا مناسبی دارد. نسبت توان به وزن این ژنراتور در مقایسه با دیزل ژنراتور با توان مشابه، حدود ٣٠ تا ۵٠ درصد بیشتر است. این دستگاه ، بعنوان مولد برق اضطراری برای کاربرانی با متوسط مصرف برق ١٢ تا ٢٢ کیلووات ساعت که دسترسی به شبکه برق سراسری یا لوله کشی گاز شهری ندارند گزینه مناسبی است.

اطلاعات بیشتر
مبدل تبدیل گاز به برق (ژنراتور)
مبدل تبدیل گاز به برق (ژنراتور)

این مدل ژنراتور از نوع گاز سوز با سوخت گاز مایع (LPG) است و در مقیاس توان تولیدی، مصرف گاز نسبتا مناسبی دارد. نسبت توان به وزن این ژنراتور در مقایسه با دیزل ژنراتور با توان مشابه، حدود ٣٠ تا ۵٠ درصد بیشتر است. این دستگاه ، بعنوان مولد برق اضطراری برای کاربرانی با متوسط مصرف برق ١٢ تا ٢٢ کیلووات ساعت که دسترسی به شبکه برق سراسری یا لوله کشی گاز شهری ندارند گزینه مناسبی است.

اطلاعات بیشتر