مولد همزمان برق و حرارت چیست؟

مولد همزمان برق و حرارت چیست (Combined Heat & Power)
براساس تعریفی کلی، به هرگونه تولید توأمان انرژی حرارتی و الکتریکی (Combined Heat and Power) از یک منبع انرژی واحد توسط سیستمی یکپارچه و از یک جریان واحد سوخت، تولید همزمان برق و حرارت (CHP) گفته میشود. در پی مزایای فراوان این سیستم ها، و بدنبال آن استراتژی تولید پراکنده انرژی (Distributed Generation- DG) در سال های اخیر، نصب پکیج های شوفاژ CHP با ظرفیت های نسبتاً کوچک جهت تأمین نیازهای الکتریکی و حرارتی ساختمان ها رشد فزاینده ای در کشورهای پیشرفته داشته است.

چنانچه این سیستم با یک چیلر جذبی برای تأمین سرمایش ساختمان تجهیز گردد و آب گرم مورد نیاز چیلر جذبی با استفاده از آن تأمین شود، میتوان از آن به عنوان یک سیستم مولد همزمان برق، حرارت و برودت استفاده کرد.

جدیدترین این فن آوری ها با اندازه بسیار کوچک خانگی به micro-CHP معروفند. در ایران نیز برنامه ریزهای اولیه جهت تعریف و بکارگیری این نوع سیستم ها صورت گرفته است.